மூடுக

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாற்றுத்திறனுடைய நபர்களுக்கு பேட்டரியால் இயங்கும் சிறப்பு சக்கர நாற்காலிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/10/2019

மாற்றுத்திறனுடைய நபர்களுக்கு பேட்டரியால் இயங்கும் சிறப்பு சக்கர நாற்காலிகள்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அம்மா இளைஞர் விளையாட்டுத் திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/10/2019

அம்மா இளைஞர் விளையாட்டுத் திட்டம்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஓய்வூதியர் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 01-11-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/10/2019

ஓய்வூதியர் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 01-11-2019

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் – 31-10-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/10/2019

விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் – 31-10-2019

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பேரிடர் மேலாண்மை எச்சரிக்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/10/2019

பேரிடர் மேலாண்மை எச்சரிக்கை

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

முன்னாள் படை வீரர்களுக்கான சிறப்பு குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 21-10-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/10/2019

முன்னாள் படை வீரர்களுக்கான சிறப்பு குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு 15 ஆம் தேதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/10/2019

வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு 15 ஆம் தேதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது

மேலும் பல