ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஆய்வக உதவியாளர் தரம் – III (உத்தேச பதிவு மூப்புப் பட்டியல்)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/11/2019

ஆய்வக உதவியாளர் தரம் – III (உத்தேச பதிவு மூப்புப் பட்டியல்)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விவசாயிகளுக்கு மின்சாரத்தினால் இயங்கும் புல் வெட்டும் கருவி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/11/2019

விவசாயிகளுக்கு மின்சாரத்தினால் இயங்கும் புல் வெட்டும் கருவி

மேலும் பல
PMAY

PMAY(U)HFA ”அனைவருக்கும் வீடு” திட்டம் சிறப்பு முகாம்கள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/11/2019

PMAY – அனைவருக்கும் வீடு” திட்டம் சிறப்பு முகாம்கள்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

டெங்கு மற்றும் சிக்குன்குனியா தடுப்பு நடவடிக்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/11/2019

டெங்கு மற்றும் சிக்குன்குனியா தடுப்பு நடவடிக்கை

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களுக்கு சர்வதேச தரச்சான்றிதல்கள் பெற மானியம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 31/10/2019

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களுக்கு சர்வதேச தரச்சான்றிதல்கள் பெற மானியம்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாற்றுத்திறனுடைய நபர்களுக்கு பேட்டரியால் இயங்கும் சிறப்பு சக்கர நாற்காலிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/10/2019

மாற்றுத்திறனுடைய நபர்களுக்கு பேட்டரியால் இயங்கும் சிறப்பு சக்கர நாற்காலிகள்

மேலும் பல