மூடுக

மத்திய அரசுப் பணிக்கான ஒருங்கிணைந்த பட்டதாாி நிலையிலானத் தோ்விற்கு விண்ணப்பிங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

மத்திய அரசுப் பணிக்கான ஒருங்கிணைந்த பட்டதாாி நிலையிலானத் தோ்விற்கு விண்ணப்பிங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மத்திய அரசுப் பணிக்கான ஒருங்கிணைந்த பட்டதாாி நிலையிலானத் தோ்விற்கு விண்ணப்பிங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

மத்திய அரசுப் பணிக்கான ஒருங்கிணைந்த பட்டதாாி நிலையிலானத் தோ்விற்கு விண்ணப்பிங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

03/04/2023 03/05/2023 பார்க்க (474 KB) ssc-exam-notification (3 MB)