மூடுக

வளர்ச்சித்துறை அமைப்பு

விவரம் மொத்தம்
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 12
கிராம ஊராட்சிகள் 445
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் (12) :
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை
1 சிவகங்கை 43
2 காளையார்கோவில் 43
3 மானாமதுரை 39
4 திருப்புவனம 45
5 இளையாங்குடி 55
6 தேவகோட்டை 42
7 கண்ணங்குடி 17
8 சாக்கோட்டை 26
9 கல்லல் 44
10 திருப்பத்தூர் 40
11 சிங்கம்புனரி 30
12 எஸ் புதூர் 21
சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியம் (43) :
வ.எண் கிராம ஊராட்சி
1 அலவாக்கோட்டை
2 அரசனூர்
3 அரசனி முத்துப்பட்டி
4 அழகிச்சிப்பட்டி
5 அழகமாநகரி
6 ஆலங்குளம்
7 இலுப்பக்குடி
8 இடையமேலூர்
9 கண்டாங்கிப்பட்டி
10 கட்டாணிப்பட்டி
11 கண்ணாரிருப்பு
12 காட்டுநெடுங்குளம்
13 காஞ்சிரங்கால்
14 கீழப்பூங்குடி
15 குமாரப்பட்டி
16 குடஞ்சாடி
17 கொட்டகுடி கீழ்பாத்தி
18 கோவனூர்
19 மாங்குடி தெற்குவாடி
20 மேலப்பூங்குடி
21 மாத்தூர்
22 முடிகண்டம்
23 மதகுபட்டி
24 மலம்பட்டி
25 முளக்குளம்
26 நாமனூர்
27 நாலுகோட்டை
28 ஒக்கூர்
29 ஒக்குப்பட்டி
30 ஒக்கூர் புதூர்
31 படமாத்தூர்
32 பில்லூர்
33 பெருங்குடி
34 பிரவலூர்
35 பொன்னாகுளம்
36 சக்கந்தி
37 சாலூர்
38 சோழபுரம்
39 தமறாக்கி (தெற்கு)
40 தமறாக்கி (வடக்கு)
41 திருமலைகோனேரிபட்டி
42 வள்ளனேரி
43 வாணியங்குடி
காளையார்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியம் (43) :
வ.எண் கிராம ஊராட்சி
1 அதப்படக்கி
2 அம்மன்பட்டி
3 அல்லூர் பனங்காடி
4 சொக்கநாதபுரம்
5 ஏரிவயல்
6 கெளரிபட்டி
7 இலந்தக்கரை
8 காளையார்கோவில்
9 காட்டேந்தல் சுக்கானூரணி
10 காளையார்மங்கலம்
11 காஞ்சிப்பட்டி
12 காடனேரி
13 காளக்கண்மாய்
14 குருந்தங்குடி
15 கொல்லங்குடி
16 கொட்டகுடி
17 மறவமங்கலம்
18 மேலமங்கலம்
19 மேலமருங்கூர்
20 மாரந்தை
21 மரக்காத்தூர்
22 மல்லல்
23 முடிக்கரை
24 முத்தூர்வாணியங்குடி
25 நகரம்பட்டி
26 நாடமங்கலம்
27 பெரியகண்ணனூர்
28 பாகனேரி
29 பருத்திக்கண்மாய்
30 பள்ளித்தம்மம்
31 புலியடிதம்மம்
32 சூரக்குளம் புதுக்கோட்டை
33 செங்குளம்
34 சிலுக்கப்பட்டி
35 சேதாம்பல்
36 சிரமம்
37 செம்பனூர்
38 தென்மாவலி
39 உசிலங்குளம்
40 உடகுளம்
41 எ.வேலாங்குளம்
42 வேளாரேந்தல்
43 விட்டனேரி
மானாமதுரை ஊராட்சி ஒன்றியம் (39) :
வ.எண் கிராம ஊராட்சி
1 அன்னவாசல்
2 அரசகுளம்
3 சின்னக்கண்ணணூர்
4 இடைக்காட்டூர்
5 கல்குறிச்சி
6 கால்பிரவு
7 கட்டிக்குளம்
8 கீழமேல்குடி
9 கீழப்பசலை
10 கீழப்பிடாவூர்
11 குவளைவேலி
12 எம்.கரிசல்குளம்
13 மானம்பாக்கி
14 மாங்குளம்
15 மேலநெட்டூர்
16 மேலப்பசலை
17 மேலப்பிடாவூர்
18 மிளகனூர்
19 முத்தனேந்தல்
20 பச்சேரி
21 பதினெட்டாங்கோட்டை
22 பெரிய ஆவரங்காடு
23 பெரிய கோட்டை
24 பெரும்பச்சேரி
25 ராஜகம்பீரம்
26 சன்னதிபுதுக்குளம்
27 செய்களத்தூர்
28 சிறுகுடி
29 சூரக்குளம் பில்லறுத்தான்
30 சுள்ளங்குடி
31 தெ.புதுக்கோட்டை
32 தஞ்சாக்கூர்
33 தீர்த்தான்பேட்டை
34 தெற்கு சந்தனூர்
35 வி.புதுக்குளம்
36 வாகுடி
37 வெள்ளிக்குறிச்சி
38 வேம்பத்தூர்
39 விளத்தூர்
திருப்புவனம் ஊராட்சி ஒன்றியம் (45) :
வ.எண் கிராம ஊராட்சி
1 அச்சங்குளம்
2 டி.ஆலங்குளம்
3 அல்லிநகரம்
4 செல்லப்பனேந்தல்
5 ஏனாதி-தேளி
6 இலந்தைகுளம்
7 கலியாந்தூர் நயினார்பேட்டை
8 கல்லூரணி
9 கழுகேர்கடை
10 கணக்கன்குடி
11 காஞ்சிரங்குளம்
12 கானூர்
13 கீழச்சொரிக்குளம்
14 கீழடி
15 கிளாதரி
16 கொந்தகை
17 லாடனேந்தல்
18 மடப்புரம்
19 மழவராயனேந்தல்
20 மணலூர்
21 மாங்குடி அம்பலத்தாடி
22 மாரநாடு
23 மேலச்சொரிக்குளம்
24 மேலராங்கியம்
25 மைக்கேல்பட்டிணம்
26 முக்குடி
27 முதுவன்திடல்
28 பழையனூர்
29 பாப்பாகுடி
30 பாட்டம்
31 கே.பெத்தானேந்தல்
32 பிரமனூர்
33 பூவந்தி
34 பொட்டப்பாளையம்
35 டி.புளியங்குளம்
36 புலியூர் சயனாபுரம்
37 சொட்டதட்டி
38 தவத்தாரேந்தல்
39 திருப்பாச்சேத்தி
40 தூதை
41 வீரனேந்தல்
42 டி.வேலாங்குளம்
43 வெள்ளூர்
44 எஸ்.வாகைகுளம்
45 ஓடாத்தூர்
இளையாங்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம் (55) :
வ.எண் கிராம ஊராட்சி
1 அரண்மனைக்கரை
2 அரணையூர்
3 ஆக்கவயல்
4 அளவிடங்கான்
5 அரியாண்டிபுரம்
6 ஆழிமதுரை
7 அதிகரை மெய்யனேந்தல்
8 வடக்கு அண்டக்குடி
9 பிராமணக்குறிச்சி
10 இளமனூர்
11 குமாரகுறிச்சி
12 கச்சாத்தநல்லூர்
13 கட்டனூர்
14 கலங்காதன்கோட்டை
15 கலைக்குளம்
16 கண்ணமங்கலம்
17 குறிச்சி
18 கீழநெட்டூர்
19 கோட்டையூர்
20 காரைக்குளம்
21 கல்லடிதிடல்
22 கீழாய்க்குடி
23 கொங்கம்பட்டி இடையவலசை
24 முனைவென்றி
25 மேலாயூர்
26 முத்தூர்
27 மருதங்கநல்லூர்
28 நெஞ்சத்தூர்
29 நகரகுடி
30 நாகமுகுந்தன்குடி
31 எ.நெடுங்குளம்
32 புதுக்கோட்டை
33 பூலாங்குடி
34 புலியூர்
35 பெரும்பச்சேரி
36 சூராணம்
37 சாலைகிராமம்
38 சீவலாதி
39 சாத்தனூர்
40 சாத்தனி
41 சமுத்திரம்
42 எஸ்.காரைக்குடி
43 தடியமங்கலம்
44 திருவள்ளூர்
45 துகவூர்
46 தாயமங்கலம்
47 தெற்கு கீரனூர்
48 உதயனூர்
49 வண்டல்
50 விரையாதகண்டன்
51 வாணி
52 வல்லக்குளம்
53 வடக்குகீரனூர்
54 விசவனூர்
55 விஜயன்குடி
தேவகோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம் (42) :
வ.எண் கிராம ஊராட்சி
1 ஆறாவயல்
2 எழுவன்கோட்டை
3 கண்டதேவி
4 கண்ணங்கோட்டை
5 கல்லங்குடி
6 கற்களத்தூர்
7 காரை
8 கிளியூர்
9 குருந்தனக்கோட்டை
10 மனைவிக்கோட்டை
11 மாவிடுதிக்கோட்டை
12 முப்பையூர்
13 நாகாடி
14 நாச்சாங்குளம்
15 பனங்குளம்
16 புளியால்
17 புதுக்குறிச்சி
18 சக்கந்தி
19 செலுகை
20 சண்முகநாதபுரம்
21 தளக்காவயல்
22 தானாவயல்
23 தென்னீர்வயல்
24 திடக்கோட்டை
25 திருமணவயல்
26 தூணுகுடி
27 வீரை
28 வெட்டிவயல்
29 கீழஉச்சாணி
30 உறுதிகோட்டை
31 திராணி
32 வெள்ளிக்கட்டி
33 சிறுவத்தி
34 இலங்குடி
35 சருகணி
36 பொன்னழிக்கோட்டை
37 திருவேகம்பத்தூர்
38 என்.மணக்குடி
39 உருவாட்டி
40 மினிட்டாங்குடி
41 காவதுகுடி
42 சிறுநல்லூர்
கண்ணங்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம் (17) :
வ.எண் கிராம ஊராட்சி
1 சித்தானூர்
2 ஹனுமந்தகுடி
3 களத்தூர்
4 கல்லிவாயல்
5 காண்டியூர்
6 கங்கனி
7 கண்ணன்குடி
8 கொடுவூர்
9 கே.சிறுவனூர்
10 புசாலகுடி
11 புத்தூரணி
12 சிறுவாச்சி
13 தத்தனி
14 தேரளப்பூர்
15 திருப்பாக்கோட்டை
16 உஞ்சனை
17 வெங்களுர்
சாக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம் (26) :
வ.எண் கிராம ஊராட்சி
1 அமராவதிபுதூர்
2 அரியக்குடி
3 ஆம்பக்குடி
4 செட்டிநாடு
5 சொக்கலிங்கம் புதூர்
6 இலுப்பக்குடி
7 ஜெயங்கொண்டம்
8 களத்தூர்
9 கொத்தமங்கலம்
10 ஐ.மாத்தூர்
11 மித்திராவயல்
12 பி.முத்துப்பட்டிணம்
13 நாட்டுச்சேரி
14 நேமம்
15 பிரம்புவயல்
16 பெரியகோட்டை
17 பெரியகொட்டகுடி
18 சாக்கவயல்
19 சிறுகபட்டி
20 ஓ.சிறுவயல்
21 செங்காத்தங்குடி
22 டி.சூரக்குடி
23 வடகுடி
24 வேங்காவயல்
25 வீரசேகரபுரம்
26 சங்கராபுரம்
கல்லல் ஊராட்சி ஒன்றியம் (44) :
வ.எண் கிராம ஊராட்சி
1 அரண்மனைப்பட்டி
2 ஆற்காடு வெளுவூர்
3 ஆலம்பட்டு
4 ஏ.கருங்குளம்
5 ஆலங்குடி
6 அரண்மனை சிறுவயல்
7 தேவபட்டு
8 இலங்குடி
9 கல்லல்
10 கள்ளிப்பட்டு
11 கலிப்புலி
12 கல்லுப்பட்டி
13 கம்பனூர்
14 கே.ஆத்தங்குடி
15 கண்டரமாணிக்கம்
16 கீழப்பூங்குடி
17 கீழப்பட்டமங்கலம்
18 குன்றக்குடி
19 குருந்தம்பட்டு
20 கூத்தலூர்
21 கோாவிலூர்
22 மேலப்பட்டமங்கலம்
23 மாலைகண்டான்
24 நடராஜபுரம்
25 நரியங்குடி
26 நாச்சியாபுரம்
27 என்.மேலையூர்
28 என்.கீழையூர்
29 என்.வைரவன்பட்டி
30 பி.நெற்புகப்பட்டி
31 பனங்குடி
32 பலவான்குடி
33 பாதரக்குடி
34 பொய்யலூர்
35 செவரக்கோட்டை
36 எஸ்.ஆர்.பட்டணம்
37 செம்பனூர்
38 சிராவயல்
39 தட்டட்டி
40 தளக்காவூர்
41 விசாலையன்கோட்டை
42 வெளியாத்தூர்
43 வெற்றியூர்
44 வேப்பங்குளம்
திருப்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் (40) :
வ.எண் கிராம ஊராட்சி
1 ஆலம்பட்டி
2 ஆத்திரம்பட்டி
3 பிராமணப்பட்டி
4 ஆவணிப்பட்டி
5 அம்மாபட்டி
6 கண்டவராயன்பட்டி
7 காரையூர்
8 காட்டாம்பூர்
9 கருப்பூர்
10 பி.கருங்குளம்
11 கீழச்சிவல்பட்டி
12 குமாரபேட்டை
13 கோட்டையிருப்பு
14 கொன்னத்தான்பட்டி
15 மகிபாலன்பட்டி
16 மணமேல்பட்டி
17 மாதவராயன்பட்டி
18 நெடுமரம்
19 வடக்கு இளையாத்தங்குடி
20 ஒழுகமங்கலம்
21 பிள்ளையார்பட்டி
22 பூலாங்குறிச்சி
23 இரணசிங்கபுரம்
24 சேவினிப்பட்டி
25 செவ்வூர்
26 வையகளத்தூர்
27 சுண்ணாம்பிருப்பு
28 எஸ்.இளையாத்தங்குடி
29 ஏ.தெக்கூர்
30 திருக்களாப்பட்டி
31 திருக்கோளக்குடி
32 திருக்கோஷ்டியூர்
33 திருவுடையார்பட்டி
34 துவார்
35 வஞ்சினிப்பட்டி
36 வடமாவலி
37 வாணியங்காடு
38 விராமதி
39 வேலங்குடி.ஏ
40 கே.வைரவன்பட்டி
சிங்கம்புனரி ஊராட்சி ஒன்றியம் (30) :
வ.எண் கிராம ஊராட்சி
1 அணைக்கரைப்பட்டி
2 அரளிக்கோட்டை
3 ஏரியூர்
4 எருமைப்பட்டி
5 ஜெயங்கொண்டநிலை
6 அ.காளாப்பூர்
7 கல்லம்பட்டி
8 கண்ணமங்கலப்பட்டி
9 கிருங்காக்கோட்டை
10 கோழிக்குடிப்பட்டி
11 மதுராபுரி
12 மல்லாகோட்டை
13 டி.மாம்பட்டி
14 எஸ்.மாம்பட்டி
15 மருதிப்பட்டி
16 எஸ்.மாத்தூர்
17 அ.மேலையூர்
18 மேலப்பட்டி
19 முறையூர்
20 ஒடுவன்பட்டி
21 பிரான்மலை
22 எஸ்.எஸ்.கோட்டை
23 சதுர்வேதமங்கலம்
24 செல்லியம்பட்டி
25 எஸ்.செவல்பட்டி
26 சிவபுரிப்பட்டி
27 எம்.சூரக்குடி
28 வடவன்பட்டி
29 வகுத்தெழுவன்பட்டி
30 எஸ்.வையாபுரிபட்டி
எஸ் புதூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் (21) :
வ.எண் கிராம ஊராட்சி
1 செட்டிகுறிச்சி
2 கரிசல்பட்டி
3 கணபதிபட்டி
4 தர்மபட்டிகொண்டபாளையம்
5 கிழவயல்
6 குளத்துப்பட்டி
7 குன்னத்தூர்
8 மணலூர்
9 மாந்தகுடிப்பட்டி
10 மேலவண்ணாரிருப்பு
11 மின்னமலைப்பட்டி
12 முசுண்டப்பட்டி
13 நெடுவயல்
14 உரத்துப்பட்டி
15 பிரான்பட்டி
16 எஸ்.புதூர்
17 கே.புதுப்பட்டி
18 புழுதிபட்டி
19 உலகம்பட்டி
20 வலசைப்பட்டி
21 வாராப்பூர்