மூடுக

தொடர் திருத்தம்

தொடர் திருத்தம் 2022

ஜனவரி-2022
சட்டமன்றத் தொகுதி சேர்த்தல் நீக்கம் திருத்தம்
184 – காரைக்குடி View (PDF 219 KB) View (PDF 185 KB) View (PDF 205 KB)
185 – திருப்பத்தூர் View (PDF 205 KB) View (PDF 184 KB) View (PDF 260 KB)
186 – சிவகங்கை View (PDF 206 KB) View (PDF 187 KB) View (PDF 197 KB)
187 – மானாமதுரை (தனி) View (PDF 212 KB) View (PDF 184 KB) View (PDF 196 KB)


பிப்ரவரி-2022
சட்டமன்றத் தொகுதி சேர்த்தல் நீக்கம் திருத்தம்
184 – காரைக்குடி View (PDF 84 KB) View (PDF 188 KB) View (PDF 253 KB)
185 – திருப்பத்தூர் View (PDF 221 KB) View (PDF 189 KB) View (PDF 193 KB)
186 – சிவகங்கை View (PDF 226 KB) View (PDF 198 KB) View (PDF 191 KB)
187 – மானாமதுரை (தனி) View (PDF 197 KB) View (PDF 188 KB) View (PDF 189 KB)


மார்ச்-2022
சட்டமன்றத் தொகுதி சேர்த்தல் நீக்கம் திருத்தம்
184 – காரைக்குடி View (PDF 208 KB) View (PDF 260 KB) View (PDF 251 KB)
185 – திருப்பத்தூர் View (PDF 198 KB) View (PDF 198 KB) View (PDF 193 KB)
186 – சிவகங்கை View (PDF 194 KB) View (PDF 531 KB) View (PDF 190 KB)
187 – மானாமதுரை (தனி) View (PDF 191 KB) View (PDF 552 KB) View (PDF 248 KB)


ஏப்ரல் – 2022
சட்டமன்றத் தொகுதி சேர்த்தல் நீக்கம் திருத்தம்
184 – காரைக்குடி View (PDF 200 KB) View (PDF 1153 KB) View (PDF 259 KB)
185 – திருப்பத்தூர் View (PDF 212 KB) View (PDF 907 KB) View (PDF 220 KB)
186 – சிவகங்கை View (PDF 193 KB) View (PDF 413 KB) View (PDF 204 KB)
187 – மானாமதுரை (தனி) View (PDF 191 KB) View (PDF 440 KB) View (PDF 259 KB)

மே – 2022
சட்டமன்றத் தொகுதி சேர்த்தல் நீக்கம் திருத்தம்
184 – காரைக்குடி View (PDF 196 KB) View (PDF 380 KB) View (PDF 189 KB)
185 – திருப்பத்தூர் View (PDF 191 KB) View (PDF 297 KB) View (PDF 189 KB)
186 – சிவகங்கை View (PDF 199 KB) View (PDF 342 KB) View (PDF 189 KB)
187 – மானாமதுரை (தனி) View (PDF 188 KB) View (PDF 216 KB) View (PDF 246 KB)

ஜுன் – 2022
சட்டமன்றத் தொகுதி சேர்த்தல் நீக்கம் திருத்தம்
184 – காரைக்குடி View (PDF 190 KB) View (PDF 451 KB) View (PDF 187 KB)
185 – திருப்பத்தூர் View (PDF 187 KB) View (PDF 307 KB) View (PDF 188 KB)
186 – சிவகங்கை View (PDF 187 KB) View (PDF 392 KB) View (PDF 185 KB)
187 – மானாமதுரை (தனி) View (PDF 189 KB) View (PDF 179 KB) View (PDF 188 KB)
ஜுலை – 2022
சட்டமன்றத் தொகுதி சேர்த்தல் நீக்கம் திருத்தம்
184 – காரைக்குடி View (PDF 38 KB) View (PDF 27 KB) View (PDF 32 KB)
185 – திருப்பத்தூர் View (PDF 34 KB) View (PDF 25 KB) View (PDF 32 KB)
186 – சிவகங்கை View (PDF 36 KB) View (PDF 50 KB) View (PDF 31 KB)
187 – மானாமதுரை (தனி) View (PDF 32 KB) View (PDF 26 KB) View (PDF 30 KB)
ஆகஸ்டு – 2022
சட்டமன்றத் தொகுதி சேர்த்தல் நீக்கம் திருத்தம்
184 – காரைக்குடி View (PDF 41 KB) View (PDF 27 KB) View (PDF 44 KB)
185 – திருப்பத்தூர் View (PDF 37 KB) View (PDF 28 KB) View (PDF 38 KB)
186 – சிவகங்கை View (PDF 38 KB) View (PDF 27 KB) View (PDF 35 KB)
187 – மானாமதுரை (தனி) View (PDF 38 KB) View (PDF 26 KB) View (PDF 39 KB)
செப்டம்பர் – 2022
சட்டமன்றத் தொகுதி சேர்த்தல் நீக்கம் திருத்தம்
184 – காரைக்குடி View (PDF 51 KB) View (PDF 30 KB) View (PDF 35 KB)
185 – திருப்பத்தூர் View (PDF 49 KB) View (PDF 35 KB) View (PDF 39 KB)
186 – சிவகங்கை View (PDF 45 KB) View (PDF 32 KB) View (PDF 36 KB)
187 – மானாமதுரை (தனி) View (PDF 45 KB) View (PDF 62 KB) View (PDF 37 KB)