மூடுக

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிர்வாக அனுமதி

மாவட்ட ஊராட்சி
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1 சிவகங்கை
2 காளையார்கோவில்
3 மானாமதுரை
4 திருப்புவனம
5 இளையாங்குடி
6 தேவகோட்டை
7 கண்ணங்குடி
8 சாக்கோட்டை
9 கல்லல்
10 திருப்பத்தூர்
11 சிங்கம்புனரி
12 எஸ் புதூர்

 

வட்டார ஊராட்சி
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1 சிவகங்கை (PDF 781 KB) (PDF 1.47 MB) (PDF 1.43 MB)
2 காளையார்கோவில் (PDF 851 KB) (PDF 700 KB) (PDF 1.43 MB)
3 மானாமதுரை (PDF 554 KB) (PDF 614 KB) (PDF 1.26 MB)
4 திருப்புவனம (PDF 765 KB) (PDF 773 KB) (PDF 2.20 MB)
5 இளையாங்குடி (PDF 732 KB) (PDF 924 KB) (PDF 1.41 MB)
6 தேவகோட்டை (PDF 460 KB) (PDF 484 KB) (PDF 844 KB)
7 கண்ணங்குடி (PDF 372 KB) (PDF 397 KB) (PDF 1.14 MB)
8 சாக்கோட்டை (PDF 616 KB) (PDF 486 KB) (PDF 1.0 MB)
9 கல்லல் (PDF 833 KB) (PDF 741 KB) (PDF 963 KB)
10 திருப்பத்தூர் (PDF 548 KB) (PDF 500 KB) (PDF 1.20 MB)
11 சிங்கம்புனரி (PDF 707 KB) (PDF 696 KB) (PDF 701 KB)
12 எஸ் புதூர் (PDF 520 KB) (PDF 626 KB) (PDF 844 KB)

 

>

கிராம ஊராட்சி
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1 சிவகங்கை
2 காளையார்கோவில்
3 மானாமதுரை
4 திருப்புவனம
5 இளையாங்குடி
6 தேவகோட்டை
7 கண்ணங்குடி
8 சாக்கோட்டை
9 கல்லல்
10 திருப்பத்தூர்
11 சிங்கம்புனரி
12 எஸ் புதூர்